De waarde van biodiversiteit

Dr. Martijn Bezemer
Senior onderzoeker bij de afdeling Terrestrische Ecologie
Nederlands Instituut voor Ecologie

Wat is de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkeling in uw vakgebied?

Planten en diersoorten verdwijnen in snel tempo op aarde. Een van de belangrijkste vragen die ecologen de afgelopen twee decennia heeft bezig gehouden is wat de consequenties zijn van het verlies van soorten voor het functioneren van ecosystemen. Meer recentelijk is er ook veel aandacht gekomen voor de invloed van introducties van vreemde soorten in een ecosysteem en gaat biodiversiteitsonderzoek niet meer alleen over verlies van soorten maar ook over de consequenties van veranderingen in soortensamenstellingen. Onze kennis over biodiversiteit en biodiversiteitsverlies was oorspronkelijk voornamelijk gebaseerd op uitkomsten van experimenten waarin de soortenrijkdom van plantengemeenschappen kunstmatig gemanipuleerd werd. Planten als autotrofe organismen zijn van essentieel belang omdat ze de primaire voedingsbron zijn in het ecosysteem. Echter, het functioneren en de diensten van een ecosysteem worden ook in grote mate bepaald door alle andere organismen in het ecosysteem die gezamenlijk een voedselweb vormen. Een belangrijke wetenschappelijke ontwikkeling in het biodiversiteitsonderzoek is de gewaarwording dat een ecosysteem uit meer bestaat dan uit planten alleen, en dat nu ook het belang van biodiversiteit van andere soorten in ecosystemen bestudeerd wordt. Het gaat dan om zowel bovengrondse als ondergrondse organismen. De biodiversiteit in de bodem is enorm hoog, en nieuwe moleculaire ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om het belang en het functioneren van ondergrondse (micro)organismen te bestuderen.

Op welke wetenschappelijke doorbraak hoopt u?

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de diensten die ecosystemen leveren. Echter, het belang en de waarde van natuurlijke ecosystemen voor ons welzijn, en wat er gebeurt als die ecosystemen verdwijnen of veranderen, doordat er soorten verdwijnen of vreemde soorten bijkomen is nog steeds niet duidelijk. De conclusie uit een recentelijk grootschalig onderzoek in het Verenigd Koninkrijk was dat de diensten die natuurgebieden leveren een waarde vertegenwoordigen van slechts enkele honderden ponden per persoon per jaar. Is de waarde van natuurlijke ecosystemen echt zo beperkt, of is dit het gevolg van ons beperkte inzicht? Ik hoop op een doorbraak die ons in staat stelt de consequenties van veranderingen in echte ecosystemen, zoals veranderingen in soortensamenstelling, of habitatverkleining, voor het functioneren van die systemen en de diensten die ze leveren voor het welzijn van de mens realistisch in kaart te brengen. Een realistische economische waarde van natuurlijke ecosystemen is essentieel voor een duurzaam economisch systeem.

Wat is de waarde van uw vakgebied voor de samenleving?

Zie boven.


Andere bijdragen in Aardwetenschappen, Voedsel