De Klassieken vergaan niet

Dr. Susanna de Beer
UD Latijnse taal en literatuur

Misschien is wel de meest veelbelovende ontwikkeling dat het steeds normaler wordt om multidisciplinair onderzoek te doen.

Geesteswetenschap sensibiliseert en beweegt

Professor dr. Inger Leemans & Dr. Kristine Steenbergh
Hoogleraar Cultuurgeschiedenis & Universitair Docent Engelse taal en cultuur

Een van de sterke punten van geesteswetenschappers is hun flexibiliteit.

Het belang van kunstgeschiedenis

Dr. Sandra Kisters
Moderne en hedendaagse beeldende kunst

Kunst ontstaat niet in een vacuüm, gemaakt door een geïsoleerd genie in een eenzaam atelier, maar wordt beïnvloed door de tijd en plaats waar zij wordt gemaakt.

HET Nederlands bestaat alleen in ons hoofd

Professor Dr. Leonie Cornips & Dr. Vincent de Rooij
Onderzoeker variatielinguïstiek en bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg & Assistent-professor aan afdeling Sociologie en Antropologie

Het proces van mondialisering heeft oude vertrouwde concepten en kaders in de taalkunde, sociolinguïstiek en…  Lees deze bijdrage

Geen Two Cultures, maar Diderot

Professor dr. Reinier Salverda
Directeur-bestuurder Fryske Akademy (KNAW) en bijzonder hoogleraar Nederlandse taal en literatuur

In ons land kennen we niet zoals in Frankrijk een figuur als Jacques Attali (°1943,…  Lees deze bijdrage

Over geesteswetenschap

Professor dr. Paul van Tongeren
Hoogleraar Wijsgerige Ethiek

Over “de” geesteswetenschappen kan moeilijk iets in het algemeen gezegd worden: ze zijn niet altijd…  Lees deze bijdrage

Kritiek zonder identiteitspolitiek

Dr. Iris van der Tuin
Universitair docent Genderstudies en Wetenschapsfilosofie en postdoc, NWO veni onderzoeker

Genderstudies zijn eind jaren zeventig opgericht als ‘vrouwenstudies’ en stammen uit het activisme van de…  Lees deze bijdrage

Hoe ziet de taalkunde er over 50 jaar uit?

Professor dr. Arjen P. Versloot
Hoogleraar Germaanse Taalkunde (Scandinavisch, Duits en Fries)

Wie een beetje verder kijkt dan alleen de taalkunde kan zich afvragen of de paradigma’s van de taalkunde wel zoveel met taal zelf te maken hebben.

Geesteswetenschappers moeten vuile handen durven maken!

Dr Marjan Groot & Professor dr. Robert Zwijnenberg
Theorie en Geschiedenis van Design en Decorative Art & Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de relatie tussen kunst en wetenschap

De ontwikkelingen binnen de levenswetenschappen zijn en zullen van grote invloed zijn op onze samenleving en culturele opvattingen over wie en wat we zijn als mens.

Data-gestuurde infrastructuur

Professor Dr. José van Dijck
Professor in Vergelijkende Mediastudies

In mijn vakgebied (mediastudies) is de belangrijkste ontwikkeling op dit moment de snelle groei van een data-gestuurde infrastructuur.

Het filosofisch denken

Professor Dr. Willem B. Drees
Hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte en ethiek

Het filosofische denken (en dat is meer dan de disciplinaire filosofie en anders dan de bestudering van filosofen als historisch gegeven) staat telkens op het snijvlak van twee invalshoeken: een insiders-perspectief

Groei en globalisering

Professor Dr. Jeroen Duindam
Professor Moderne Geschiedenis

We hebben een hoger gehalte nationaal gerichte kopstukken in het vak dan dertig jaar geleden, daarnaast weliswaar méér globalisten, maar zeker ook minder kenners van verschillende landen in Europa.

De globalisering van nationalisme

Dr. Michiel Leezenberg
Assistent-professor Wetenschapsfilosofie

Ondanks de toenemende globalisering van economisch handelen en cultureel leven zijn nationalistische en andere vormen van identiteitsdenken de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden.

Nadenken over fundamentele concepten

Professor Dr. Marcus Düwell
Hoogleraar wijsgerige ethiek

In de praktische filosofie/ethiek zijn met name ontwikkelingen interessant die vragen naar moraal en politiek weten te verbinden met discussies rond metafysica, antropologie en sociaalfilosofie.

Het verleden in het heden

Professor Dr. Susan Legêne
Hoogleraar Politieke geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling op het vakgebied van de geschiedschrijving betreft mijns inziens het onderzoek…  Lees deze bijdrage

Eén grote taalfamilie

Professor dr. Sacha Lubotsky
Professor Indo-Europese linguïstiek

Het is en blijft bijzonder fascinerend bijvoorbeeld te ontdekken (met een knipoog naar de naam van dit tijdschrift) dat de Nederlandse woorden geel, goud, gal met elkaar verwant zijn

‘’De waarheid’’ als these

Professor Dr. Josef Früchtl
Hoogleraar Filosofie van Kunst en Cultuur

De meest veelbelovende ontwikkeling in het vakgebied van de wijsbegeerte is de opheffing van theoretische frontlijnen.

Genot is een kunst

Professor dr. Maaike Meijer
Hoogleraar studies van gender en diversiteit

Geesteswetenschappen brengen vreugde en kwaliteit in het individuele mensenleven en in de maatschappij.

Hersenproces tijdens taal-taak

Monique Flecken
Postdoc onderzoeker Psycholinguïstiek

Binnen mijn vakgebied, de psycholinguïstiek (specifiek, de tweedetaalverwerving), is er in de laatste jaren veel veranderd door het toenemende gebruik van neurowetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Kruisbestuivingen

Professor dr. Pieter Muysken
Hoogleraar Linguïstiek

Het meest vernieuwend is de kruisbestuiving met de paleo-antropologie, archeologie en genetica in de fylogenetische modellering van taalverandering en –evolutie.Voorbij het benarde nationale

Professor dr. Henk van Nierop
Hoogleraar Moderne geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in mijn vakgebied, de vroegmoderne geschiedenis, is de internationalisering van het vak.

Taalverandering is van alle tijden

Professor dr. Muriel Norde
Hoogleraar Scandinavische talen en literatuur

Wat ik zelf de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen decennia vind is het onderzoek naar grammaticalisatie, een proces van taalverandering waarbij geleidelijk nieuwe grammaticale elementen of structuren ontstaan.

Bildung!

Professor Dr. André Gerrits
Professor Russische geschiedenis en politiek

Het gaat crescendo met de geesteswetenschappen in Nederland.

Interdisciplinaire samenwerking

Professor Dr. Jaap Goedgebuure
Emiritus-hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en oud-hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Literatuur

De totstandkoming van geïntegreerde faculteiten geesteswetenschappen aan diverse Nederlandse universiteiten biedt kansen

De Holocaust is niet alleen geschiedenis

Professor Dr. Robert Jan van Pelt
Hoogleraar Architectuurgeschiedenis en onderzoeker van de Holocaust

“Holocaust Studies” is een hybride vakgebied dat niet alleen historici, politieke wetenschappers, literatuur wetenschappers, psychologen,…  Lees deze bijdrage

Wetenschappelijke ontwikkeling of doorbraak?

Professor dr. Ido de Haan
Hoogleraar Geschiedenis na 1500

Wat mij betreft gaat het om de ontwikkeling, toekomst en belang van de geschiedwetenschap. Daar vallen twee verhalen over te vertellen.

De comeback van de fenomenologie

Professor dr. Heleen Pott
Socrates-hoogleraar Cultuurfilosofie en grondslagen van het humanisme

De interessantste ontwikkeling is de comeback van de fenomenologie

Ruimte voor esoterische tradities

Professor Dr. Wouter J. Hanegraaff
Hoogleraar Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen

Het belang van de geesteswetenschappen valt ten enen male niet uit te leggen binnen een neoliberaal paradigma waarin het te bereiken “doel” per definitie in kwantificeerbare (economische, financiële) termen moet worden gedefinieerd

Wij zijn (gelukkig) niet ons brein

Professor Dr. Hans Radder
Professor Filosofie van wetenschap en technologie

Een democratisch verantwoorde omgang met de complexiteit en onzekerheid van heden en toekomst vereist het inzetten van alle middelen waarover we beschikken.

De hedendaagse inspiratie

Professor dr. Kees Ribbens
Senior onderzoeker publieke geschiedenis en bijzonder hoogleraar Populair historische cultuur en oorlog

Het vakgebied van de geschiedbeoefening is sterk gebaat bij de toenemende, soms schoksgewijze verbreding van het perspectief.

Criminologen en sociologen

Dr. Manon van der Heijden
Assistent professor Vroegmoderne stadsgeschiedenis

Een belangrijke ontwikkeling in de geesteswetenschappen is de ontwikkeling van interdisciplinaire benaderingen

Een interactieve revolutie

Professor dr. Peter Romijn
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar 21e eeuwse geschiedenis

Het belang van de geesteswetenschappen is volgens mij dat ze mensen helpen na te denken over de manier waarop het materieel waarneembare universum wordt onderzocht en geïnterpreteerd

Een aangeboren mentale fundering

Professor dr Johan Rooryck
Professor Franse linguïstiek

Naar mijn mening ligt de grote uitdaging van de geesteswetenschappen in haar interactie met de cognitieve wetenschappen

Tegendruk aan verkeerde zekerheden

Professor Dr. Annelies van Heijst
Hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas

Geesteswetenschappen hebben de tools om tegendruk te bieden aan te vlug verkregen of verkeerde zekerheden.

Een wereldwijde vergelijkende aanpak

Professor dr. Karin Hofmeester
Senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Een veelbelovende ontwikkeling in ons vakgebied is de wereldwijde aanpak.

Meer import dan export

Professor dr. Henkjan Honing
Hoogleraar Cognitieve en Computationele Muziekwetenschap

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? 

 Het incorporeren van…  Lees deze bijdrage

Computationele analyses op melodieën

Dr. Aline Honingh & Dr. Anja Volk
VENI (postdoc) onderzoeker Computationele muziekwetenschap & Assistent-professor Computationele muziekwetenschappen en leider VIDI-project MUSIVA

Computationele muziekwetenschap: Een nieuw perspectief op muziek Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling…  Lees deze bijdrage

Het uitrijpen van de taaltechnologie

Professor Dr. Franciska de Jong
Hoogleraar Taaltechnologie en directeur Erasmus Studio

De taal- en spraaktechnologie is onderdeel geworden van het leven van alledag.

Ideeën voorzien van context

Professor dr. Sjaak Koenis
Hoogleraar Sociale filosofie

We moeten onze ideeën over rechtvaardigheid, vrijheid, enz. niet in een universalistisch en/of ahistorisch domein funderen

Het overschrijden van traditionele grenzen

Professor dr. Maureen Sie
Hoogleraar meta-ethiek en morele psychologie

De grenzen van de verschillende wetenschapsgebieden zijn gaan schuiven en steeds meer wetenschappers uit verschillende disciplines werken samen

De wetmatigheden van taal

Professor dr. Nicoline van der Sijs
Hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld en projectleider Nederlab bij het Meertens Instituut

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? In mijn vakgebied, de…  Lees deze bijdrage

Mode als vertoog

Professor dr. Anneke Smelik
Hoogleraar Visuele Cultuur

De huidige samenleving vraagt om een benadering die over de grenzen van disciplines heen kijkt.

Het gesprek van cultuur over zichzelf

Dr. Arie Steensel
Postdoc, Veni-onderzoeker Middeleeuwse urbane geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in de historische wetenschappen is de trend naar een grotere interdisciplinaire oriëntatie

Globalisering en digitalisering

Professor Dr. Jos Swanenburg
Bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant

Ik zie de toekomst van de dialectologie niet langer als de toekomst van een autonoom vakgebied, maar als de toekomst van gedetailleerde kennisverwerving die noodzakelijk is binnen de geesteswetenschappen.

Donkere wolken

Professor dr. Mariken Teeuwen
Senior onderzoeker bij het Huygens ING en bijzonder hoogleraar Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten

De meest veelbelovende ontwikkeling voor mij is de toenemende mate waarin digitale facsimiles van middeleeuwse handschriften beschikbaar zijn op internet.

Een nieuw elan in de wijsbegeerte

Dr Sjoerd van Tuinen
Assistent professor Filosofie van mens en cultuur

Binnen de (Continentale) wijsbegeerte is, dankzij de blogosfeer, in de laatste jaren een tamelijk zelfbewuste stroming van ‘speculatieve filosofie’ ontstaan

Verborgen informatiestromen

Professor dr. Ginette Verstraete
Hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen

Er zal steeds genoeg ruimte en geld moeten blijven voor fundamenteel onderzoek waarin de basis wordt gelegd voor diepgaande innovatie en kritiek en waarin korte termijnontwikkeling worden bijgestuurd.

The Future of the Humanities

Professor dr. Frank van Vree
Decaan Geesteswetenschappen

Are the humanities really in dire straits in the Netherlands and elsewhere, or is that merely the case for certain subject fields and disciplines?

Soevereiniteit en anarchie

Professor dr. Jaap de Wilde
Professor Internationale Relaties en Wereldpolitiek

De meest veelbelovende ontwikkeling in de Internationale Betrekkingen is de gecombineerde ontwikkeling in de richting van historisch onderzoek en sociologisch-filosofisch georiënteerde theorievorming.

Het streven naar verzoening

Professor Dr. Raymond Corbey
Bijzonder Hoogleraar Epistemologie van de archeologie en universitair hoofddocent Wijsgerige antropologie

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? Het streven naar “consilientie”,…  Lees deze bijdrage

“Hun hebben dat gezegd”

Professor dr. Hans Bennis
Directeur Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Taalvariatie

Een belangrijke ontwikkeling in de Geesteswetenschappen van dit moment is de introductie van geavanceerde technologie…  Lees deze bijdrage

De spagaat van de filosofie

Professor Dr. René Boomkens
Professor sociale en culturele filosofie

Mijn vakgebied, de filosofie, verkeert in een spagaat.

Alles is anders in Japan

Professor Dr. Wim J. Boot
Hoogleraar Japanse geschiedenis

De geesteswetenschappen zijn (in een variatie op Huizinga’s definitie van Geschiedenis) de vorm waarin de mensheid zich rekenschap geeft van zichzelf.

Het verleden als maatschappelijk weerbericht

Professor Dr Antal van den Bosch
Hoogleraar spraak- en taaltechnologie

De geesteswetenschap onderzoekt de producten van de menselijke geest: hoe wij bijvoorbeeld met taal informatie en kennis overdragen.

De mens als constante uitdaging

Professor Dr. Rosi Braidotti
Directeur Centre for the Humanities

Binnen mijn onderzoeksgebied van continentale filosofie en kritische en feministische theorie neem ik drie belangrijke ontwikkelingen waar

De spiegel van Noord-Korea

Professor Dr. Remco Breuker
Professor Korea studies en programmadirecteur Master Azië studies

Ik ben actief in de Azië studies, de historische en culturele studie van Korea om…  Lees deze bijdrage

Geesteswetenschappers, pas op uw zaak!

Dr. Stefan Couperus
Postdoc onderzoeker Politieke geschiedenis

Geen enkel (symbolisch) systeem kan zo idiosyncratisch en fluïde tegelijk zijn als taal, zonder dat het zijn functie of betekenis verliest

Nieuwe tools om literatuur te lezen

Professor Dr. Karina van Dalen-Oskam
Professor Computationele Literatuurstudies (UvA) en onderzoeksleider Textual Scholarship and Literary Studies (Huygens Instituut)

Onderzoekers in de literatuurwetenschap hebben steeds meer materiaal in digitale vorm tot hun beschikking, waardoor…  Lees deze bijdrage

Het spook van de globalisering

Dr. Peter van Dam
Universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society

Geschiedschrijving geeft houvast in de onontkoombare stroom van de tijd. Ze biedt oriëntatie bij de…  Lees deze bijdrage

De gefundeerde reflectie van de milieu-ethiek

Dr. Marc D. Davidson
Vidi onderzoeker aan Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) Gastonderzoeker en lector bij de onderzoekgroep Ethiek en onderzoeksgroep Philosophy and Public Affairs

Hoe behoren de kosten van milieubescherming internationaal te worden verdeeld?

Computers in de Filosofie

Professor Dr. Arianna Betti, Dr. Hein van den Berg & Jeroen Smid, MA
Professor in Taalfilosofie, Wijsbegeerte & Institute for Logic, Language and Computation; Universitair docent (RuG) en Postdoc Geschiedenis van de Filosofie (VU) & PhD-student in Theoretische filosofie

De ontwikkeling van computertechnologieën veranderen de geesteswetenschappen ingrijpend